Alsómocsolád

A falu fekvése, megközelíthetősége

Akire büszkék vagyunk

A falu története

Látnivalók
 


A község egykori, középkori eredetű temploma, melyet Szent Adalbert tiszteletére emeltek, a XVIII. század elején már igencsak romos, elhagyatott volt. A törökkort követően a falu újbóli benépesítésekor a betelepült katolikus családok a szomszédos Mágocsra jártak misére, így templom hiányában a község a mágocsi plébánia filiája lett. (Mindaddig az is maradt, amíg egy önálló plébánia alapítását el nem határozták.)

A templom felépítését a település birtokosa, a Perczel család vállalta magára. Fogadalmukat Perczel András Tolna vármegye szolgabírája váltotta valóra, aki végrendeletében 15 ezer forintot különített el a mocsoládi templom felépítésére. A végrendeletnek megfelelően megkezdődtek az előkészületek az építkezés körül. 1813-ban Tolna megye archidiakónusa, Gruber András felkérést kapott a templom helyének kijelölésére, majd az alapkő letételének szertartásán is ő vett részt 1824. november 8-án. Ezt követően kezdődött meg az építkezés az egykori pécsi püspök, Király József beleegyezésével. A munkálatok 1836-ban fejeződtek be.

A templomot Szent András apostol tiszteletére szentelték fel 1836. október 16-án, a szertartást négyesi báró Szepesy Ignác püspök végezte, melyen részt vett Udvinatz Nep. János kanonok, Mágocs mezőváros papja, valamint Mocsoládról és a környező településekről összegyűlt nagy számú katolikus hívő. Az első magyar nyelvű misét Szépe János mágocsi, a németnyelvűt Wagner Alajos köblényi plébános mondta.

A templom állagát részletesen először az 1842. évi püspöklátogatáskor írták le: kívül-belül meszelt falai téglából épültek, megfelelő vakolattal borítva. Mennyezete boltozott, szentélyét csiszolt kőlapokkal, a templomhajó padlóját téglával burkolták. A templom tetejét cserép, a tornyot bádog fedte. Tornyában három harang lakott. Az épület alatt a Perczel-család kriptája állt. Három oltára közül a főoltárt Szent András apostol tiszteletére szentelték. Rendelkezett egy tízváltozatú orgonával is.
 


1879-ben az új plébános Gött Ádám szerint minden igencsak elhanyagolt volt, amikor átvette a plébániát. Gött „szánandó helyzetűnek” írta le a templomot, a plébánialakot és az iskolát. Nekikezdett a felújításnak, ám ezzel rögtön kivívta a lakosság rosszallását. A plébánia rendelkezésére álló 1200 forintja mellé a pécsi püspök ajánlott fel további 2200 forintot, melyből a templom tetőszerkezetét újították fel. Ezen kívül felújították az ajtókat, ablakokat és az orgonát is. A plébánia épületét egy külső szoba-konyhával bővítették, az udvar hátsórészén egy fészert hoztak létre. A munkálatokat Zsila Vilmos építészmérnök irányításával 1880-ra fejezték be. A templom újrafestése Dietrich József plébános költségén készült el 1899-ben. Később Zichy Gyula megyéspüspök 6700 korona adományából a templom és a plébánia épületén ismét számos javító munkát végeztek, és egy teljesen új tornyot építettek a régi helyére.

A templom új orgonáját 1941-ben rendelték a pécsi Angster és fia cégtől, az új hangszer 1942-re készült el. Az újonan beiktatott plébános a templomot ismét elhanyagoltnak találta, a felszerelés nagy részét alkalmatlannak találta a liturgiára. Az épületnek ekkor még nem volt villanyvilágítása, az elektromos áramot 1943-ban vezették be.


 


A falu elején található az ujjá épített Sztankovánszky-kastély, mely arborétum jellegű zöld övezetben, hatalmas park közepén helyezkedik el. Sztankovánszky Pál 1920 körül építtette. Ma magántulajdonban lévő vadászkastély.
 


 


Kistelepülésünkre jellemző, hogy a település tisztaságán, gondozottságán túl fontosak a köztéri szobrok. Alsómocsoládon 4 db kereszt található, melyek felújításáról folyamatosan gondoskodik a település önkormányzata és a civil szervezetek. 2007 szeptemberében került átadásra a Papp-Kereszt, melynek felújítását az Alsómocsoládiak Baráti Köre vállalta pályázat segítésével.

 

 

A település fölé magasodó Kálvária-dombon 14 stáció hirdeti, hogy a településen élők számára meghatározó a vallás gyakorlása. Ennek felújítását az Alsómocsoládi Polgárőrség vállalta az Önkormányzattal karöltve.


A Millenniumi Emlékparkban áll az ezredforduló emlékére állított kopjafa, valamint alakossági összefogásból született „Tanítók-tanárok” Emlékfája, mely a község néptanítónak állít emléket.

 
 

Az „Őszi-Fény” Idősek Otthonának parkját  Milkovics Jenő fafaragó művész életfája teszi teljessé.
2007. október 23-án újabb életfa átadására került sor, amely a főtéren magasodó „Koronázási-domb” fényét emeli.

Településünk büszkesége a 2004. évben elkészült, és azóta folyamatosan fejlesztés alatt álló Erdei Tornapálya. A Mecsek Erdészeti Zrt. támogatásával kialakított erdei játszótér a megyében egyedülálló, az ötletet a település vezetősége ausztriai példa alapján dolgozta ki, és valósította meg. A helyben készülő játékok nemcsak gyermekek, hanem felnőttek számára is tartalmas, természet közeli kikapcsolódást biztosítanak a település határán lévő „Virágsűrűben”.


 
Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


wlink weboldal készítés