Hermánszeg

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

A régi Hermánszeg

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági élete

Befektetési lehetőség

Programok

Rendezvények

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Képtár

Szállás-vendéglátás
A református templom története

Református templom

  A református templom épülete

A műemlék jellegű református templom és fa-harangláb a Hősök útja 8. szám alatt található. Az épületet és a népies késő barokk stílusú berendezését a papi családból származó Vasvári Ódor Gábor készítette 1797-1799 között. Hermánszeg református egyházáról 1501-ből való az első írásos említés. A reformáció Jánkról, a Drágffyak birtokáról juthatott ide. Előbb anyaegyház volt, majd 1725-től, mint Jánk fíliáját említik. A falu korábbi temploma a temetővel átellenben fából épült, azonban leégett. 1796-ban Barkóczy Ferenc és János grófok 154 négyszögölnyi földet adományoztak templomhelyül, ahová a hermánszegiek közköltségen egy csinos téglatemplomot emeltek, melynek alapját 1797. május 15-én tették le. Az épületet 1799. augusztus 9-én fejezték be Dányádi András gondnok, Simai Mihály főbíró és Simai László egyházfi buzgalma folytán. Építője a már említett Vasvári Ódor Gábor volt.
A templom nyugati végénél áll az egyszerű, négy oszlopon nyugvó, alul deszkával burkolt, vízvezető eresszel övezett sátortetős fa harangláb, amely az 1800-as években épült és 1999-ben felújították. A harangláb két harangot hordoz. Az egyik harang felirata "A hermánszegi ref.egyház saját költségén öntette 1855." A másik harangon ez olvasható: " A hermánszegi Ekkla a maga költségén öntette 1812." Ez a harang elhasadt és újra öntette Csepelyi Antal Mándon. A harangöntés költségét részben tengerentúli adományból fedezték.
A 200 éves felújított hermánszegi templomban 1999. június 29-én hálaadó istentiszteletet tartottak, ahol az igét dr.Bölcskei Gusztáv püspök, az egyház lelkészi elnöke hirdette. Az eredeti szépségében pompázó templom felújítási költségeit a szatmári egyházmegye, az önkormányzat és a gyülekezet biztosította. Az ünnepségen Szécsi András lelkipásztor és családja úrvacsorai kannát és kenyérosztó tányért adományozott a gyülekezetnek. Így emlékeztek meg a közel két évtizedes hermánszegi szolgálatukról. A jubileumra Dányádi Gyula gondnok és neje gyönyörű úrasztali, szószéki, mózesszéki terítőt adományozott Isten dicsőségére az egyházközségnek.

Templombelső

Templombelső 

A templom jellege: keletelt, déli hosszoldalával utcasorban álló, egyhajós, klasszicista épület, amely a nyolcszög három oldalával záródik.
A templom belső: jó arányú, magas, világos tér, fehérre meszelt falakkal. Fakarzata a templom nyugati oldalán húzódik végig: két pár fából faragott baluszter idomú oszlopon nyugszik. A deszka mellvéd tagolása és díszítése is falusi mester műve: törpepilaszter-tagolás között három hosszú mező, színezett levéldísszel. Falépcső feljárat.
Deszkamennyezete világoskék színre festett kazettákkal, a sarkokon színes rozettákkal, középen aranyozott csillagokkal. A bemélyített keretezett középső részen felirat:

A deszkamennyezet felirat
"Ez világi terhes igák alatt el fáradott de a Jézus ölébe fejét le hajtott nyugodni kívánó Helv. Vallásban levő Hermánszegi kis Ref.Ekkla. épített Házat az Urnak, Újonnan ex.fund.to. Minden hozzátartozókkal edjutt egyenlő szorgalmatossággal melynek Fundamentoma tétetett le 1797dik eszt. Májusnak 15dik napján végeződött pedigel 1797dik eszt. Augusztusnak 9dik Napján"


A templom keleti zárófalán festett feliratos tábla szövege:

"Ezen Úr Házának építéssekor pedig voltak az előjárók kurátor Dányádi András fő Bíró Simai Miháj egyházfi Simai László: Esküttek Badar András, Győrfi Miháj, Mándi Miháj, Nyiri Ferencz és a közrend: Győrfi Miklós Nyiri Tamás, Nyiri Miklós, Simai Miháj, Simai András, Kanyó József, Badar Tamás, Kanyó György, Kanyó Miháj, Nyiri András, Győrfi Ferencz, Győrfi János, Nagy Miháj Építették ez Urházát T. Kassai Sámuel Prédikátorsságában V.Ódor Gábor Asztalos mester Által 1799-ben."

A templom berendezése

Szószék: Fából készült építménye világoskék színre festett, henger alakú kosarán három, kihasasodó faragott voluta, ezeken erősen stilizált szőlőfürt és inda. A gyámok között faragott aranyozott gyümölcsfüzér függ. A szószékkosár lent tobozban végződik. A hangvetõ áttört volutás formáku korona, népiesen faragott, többrészes párkánnyal, tarka szinekre festve.
Papiszék: A szószék alatt áll. Fogsoros felső párkánya felett konkáv vonalú magas hátfal emelkedik, ennek középmezejét konzolos pilaszterek keretbe fogják az 1800 körüli időkből.
Számkirakó tábla: Fa, felső végén népies faragással a XIX.sz. első feléből.

Szatmári ház Szatmári ház

Régebbi és újabb jellegzetes szatmári házak
Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


Önkormányzat

Önkormányzat intézményei

Önkormányzati tájékoztatás

Közbeszerzési dokumentumok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

HURO/0802/059_AF az.számú projekt

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS

VÁLASZTÁS - 2014

Hermánszeg Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés