Pácin

A falu fekvése, természeti adottságai, megközelíthetősége

A falu története

A pácini kastély

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági helyzete

Alapítvány

Programok

Rendezvények

Egyházak

A pácini egyházak története

Képek a pácini egyházak életéből

Civil szervezetek

Közintézmények
 Római Katolikus Plébánia
3964 Pácin, Fő út
Tel.: 06-47/342-065
Plébános: Matyi Péter

A  Plébánia története

1247-ben Roland nádor birtoka volt. 1581-ben Magócsy Gáspár és András várkastélyt építetek itt. A katolikus hívek a XVIII. században a nagykövesdi plébániához tartoztak leányegyházként. 1772/73-ban Sennyey István itteni birtokán házikáplánt tartott, 1904 körül a községben Szűz Mária tiszteletére szentelt kápolna állott, de Cigánd-Erzsébettanyán is emeltek egy kápolnát, melynek Árpád-házi Szent Erzsébet volt a védőszentje.
A Trianon után előállott helyzetben a Nagykövesdhez és Nagytárkányhoz tartozott leányegyházak közül mintegy 50 filiális egyházközség továbbra is Magyarországon maradt. A katolikus hívek lelki gondozásában ugyan egy ideig bizonyos segítséget nyújtottak a területen működő görög katolikus parókiák, - Pácin, Dámóc, Cséke, Zemplénagárd,- de egyre inkább szükségessé vált római katolikus lelkészségek szervezése, plébániák létesítése. Ezek felállításában Páyer Ferenc, a magyarrészi kassai egyházmegye apostoli kormányzója, továbbá báró Sennyey István és ifj. gróf Majláth József kegyurak szereztek érdemeket.
1922-ben Sennyey István Pácinban lelkészként Zsihovits Ferencet fogadta be, 1928-ban pedig megszerveztette a plébániát. Ettől kezdve Zsihovits plébános és káplánja majdnem az egész bodrogközt innét pasztorálták.
A plébániatemplom 1927 és 1938 között készült el, Jézus Szíve tiszteletére szentelték fel.Református Egyházközség Parókiája
 3964 Pácin, Kossuth tér 1.
Tel.: (+36) 47/342-063
Lelkész: Fejér Zoltán

Áldás, békesség!
 

A parókia története

Pácin leányegyház volt,… „de minden anyagi erejét megfeszítve elérte az önállósítást 1911-ben. Sok ilyen nép kellene a Kálvinista egyházban, írja 1934-ben az itt szolgáló Tóth Albert, mely nem feledkezik meg ősei áldozatkézségéről, követi példáját az anyagi, minden utógondolat nélküli, feláldozásában. Akkor nem volnának romladozó templomok és parókiák, hanem szépen kimeszelt templomok, tornyok, egyházi épületek hirdetnék az Örökkévaló Isten dicsőségét. Nem elégedett meg a nép azzal, hogy csak havonta egyszer hallgathassa Isten igéjét, hanem igét akart minden vasárnap s akarta, hogy az Úrnak szolgája itt legyen közöttük, kihez mehessenek bajaikkal. Ezért képesek voltak még a lehetetlenre is, parókiát építeni, földet venni a meglévőhöz, nehogy az ő papjuk alábbvaló legyen más egyházközség papjánál. Óh mennyire kiveszett már ez a gondolkozás a kálvinista népből!”
 
Lelkészlakásra vonatkozólag vannak szájhagyományi, eléggé megbízható adatok. Az eredeti lelkészlakás régi korból való, valószínűleg a templomépítés korából, tehát 1820-ból, de ez a lakás nem felelt meg a gyülekezet első lelkészének, Csorba Ferencnek, miért is kérte a gyülekezetet arra, hogy új parókiát építsen. Ennek semmi akadálya nem volt, ugyanis a gyülekezetben az áldozatkészség mindig megvolt, és megvan még a mai napig is. 1912. év márciusában elkezdték a régi parókia lebontását, mely rövid idő alatt befejeződött. Az anyagot, mely értékesíthető volt értékesítették, s az új parókia építési alapjául kezelték. A többi szükséges pénzt pedig részben közadakozásból, részben pedig a templomi székek megváltásaiból kerítették elő úgy, hogy már 1912. év szeptember 30-án felépült a szép új parókia, mely hirdeti ezen kis közösség vallása iránti szeretetét. Az új parókiát Lesko Ianis királyhelmeci építész terve alapján építették.

Pácin mindig az Alsózempléni egyházmegyéhez tartozott és a Királyhelmeci járáshoz. De jött Trianon, és most a Zempléni Református Egyházmegyéhez tartozik.


A  pácini Református Egyházközség


Egyházközségünk 1581-ben alapíttatott Mágocsi Gáspár kassai kapitány, Drongett Borbála férje alapította. Okmányaink nincsenek, s feljegyzéseink is 200 esztendeig hiányosak.

1798-tól mutatható ki a gyülekezeti létszám, amennyiben a karcsai anyaegyháznak leányegyháza lévén, anyakönyvei a karcsaival együtt vezetve voltak, s abban 10 pácini születés van feljegyezve, mely hozzávetőlegesen ismerve a nép szaporaságát 300 léleknek felelt meg. Születések száma : 1798-1830-ig 10-46-ig, 1830-tól 1934-ig 50-ig felmegy az újszülöttek száma. A mai időkben ez már jóval kevesebb, évente átlagban 4-5 gyerek születik. Halálozás 1788-ban 5, a következő években 1830-ig 15-ig változik. A legtöbb halálozás:  1846-ban 32 ember halt meg himlőben, 1848-ban 47;  és 1849-ben kolerában és veres himlőben 49, 1873-ban 64-en kolerában. Ma a halálozás 15-20 között váltakozik.

Egyházunkban voltak lelkészek 1798. évtől fogva, ugyanazok, akik a karcsai anyaegyház lelkészei voltak, ugyanis amint említettem Pácin leányegyház volt 1911-ig.

Lelkészek névsora:

?        - 1798 Toronyai István
1798 - 1802 Csiszár István
1802 - 1812 László István
1812 - 1817 Németh Sámuel
1817 - 1838 Babarik Pál
1838 - 1840 Szalai István
1840 - 1852 Fodor Sámuel
1852 - 1863 Gönczi József
1863 - 1876 Nagy József
1876 - 1877 Sarkadi Antal
1877 - 1890 Páriczi József
1890 - 1908 Máté Gyula

Pácinban, mint anyaegyházban szolgáló lelkészek névsora:

1911 - 1924 Csorba Ferenc
1924 - 1933 Gesztelyi Nagy Béla
1933 - 1935 Tóth Albert
1935 - 1941 Tariska Gábor
1941 - 1966 Nagy Bertalan
1967 - 1980 Keresztessy László
1980 - 1981 Enghy Sándor
1981 - 1991 Csomós János
1992 - 1997 Ferenczfi Zoltán
1998 - Fejér Zoltán


 Az egyházközség jelene

A Pácini Református Egyházközség híveinek száma a 2001-es népszámlálási adatok szerint 743 fő.
Az egyházközség életét egy, a gyülekezet által választott, 16 + 2 tagú presbitérium irányítja, mely hivatott az egyház életét érintő kérdésekben dönteni, határozatot hozni, és egyházközségi szabályrendeletet alkotni. A Presbitérium elnöke a mindenkori lelkipásztor, akit az Egyházközségi Közgyűlés választ meg. Jelenleg a gyülekezet lelkipásztora Fejér Zoltán, akit 1998. szeptember 21-én választottak meg a gyülekezet lelkipásztorává. A lelkipásztorral együtt irányítja a gyülekezet életét a presbitérium tagjai közül választott, Balla Gyula egyházközségi gondnok.Állandó alkalmaink: Házi bibliaóra, Asszonykör, énektanulás hittanos gyermekeknek, konfirmáció előkészítő, ifjúsági bibliaóra, szeretetvendégség.
 

Istentiszteletek:
 

Templomban vasárnap 11:00 és 14:30
Gyülekezeti terem gyermek istentisztelet
  vasárnap 11:00


Ökumenikus istentisztelet

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Pácini Görög Katolikus Egyházközség
3964 Pácin, Kossuth kert 3.
Tel.: (+36) 47/342-293

Drótposta:

Paróchus: Szepesi Szilárd
Mobil: (+36) 30/418-2792 

Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!

 

Az egyházközségi képviselő-testület tagjai:

Szepesi Szilárd paróchus, Dudásné Dr. Deák Erzsébet pénztáros, Kustos Istvánné jegyző,
Szabó Zoltánné világi elnök, Váradi Lajosné karcsai pénztáros, Lénárt Gáborné,
Palkó Gusztávné, Szabó Jánosné, Szabó Zoltánné, Takács Ferencné


Szertartásrend:

Vasár- és ünnepnapokon  11:00
Szent Liturgia
Ünnepek előestéin  18:00 Vecsernye (alkonyati istentisztelet)
Májusban és októberben pénteken  17:00 Paraklisz
Nagyböjtben pénteken
 16:00 Előszenteltek liturgiája
Szerda
 14:00 Bibliaóra
Szerda
 16:00 Gyermekjátszóház

Tervezett események az év során:

 01.06. Vízkereszt. Házszentelések Cigándon, Pácinban, Karcsán, Becskeden, Nyírtanyán és Karosban
 01.17-22.
Ökumenikus imahét Karcsán és Pácinban
 02.02. Gyertyaszentelő Boldogasszony. A betegek szentségének kiszolgáltatása
 02.13. Képviselő Testületi gyűlés. A 2010. évi zárszámadás és a 2011. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása.
 03.06. Ökumenikus Istentisztelet Karosban
 04.20. Húsvéti Lelkigyakorlat Pácinban és Karosban. A lelkigyakorlatot vezeti Galambvári Péter abaújszántói parókus.
 05.01. Anyák napi műsor a hittanosok előadásában
 06.12. Elsőáldozás Pácinban
 08.07. Templombúcsú Pácinban
 09.04. Tanévnyitó Szent Liturgia Pácinban
 09.11. Kisasszonynapi búcsú Máriapócson, amelyre buszos zarándoklatot szervezünk
 10.23. Karosi templombúcsú
 11.01. Panachidák és sírkőszentelések a temetőkben
 11.15. A karácsonyi böjt kezdete. Szent családjárás, közös imádságos készülődés a Karácsonyra
 12.04. Mikulás műsor a hittanosok előadásában
 12.21. Karácsonyi lelkigyakorlat Pácinban és Karosban
 12.24. Pásztorjáték Pácinban
 12.31. Év végi hálaadás 


Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


Községi Önkormányzat

Az önkormányzat intézményei

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

Pácin Község Önkormányzata wlink weboldal készítés