Petőfibányawww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A település fekvése, természeti adottságai

A település története

Petőfibánya község címere

Petőfibánya Község Díszpolgárainak Névkönyve

Ursitz József versei

A település gazdasági helyzete

PKTK Alapítvány

Mi újság Petőfibányán?

Rendezvények

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése

Tisztségviselők juttatásai

Közbeszerzési terv - 2011.

Pályázatok önkormányzati álláshelyekrePÁLYÁZATI_KIÍRÁS

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

Ügymenetek, eljárási útmutatók-1

Ügymenetek, eljárási útmutatók-2

Nyomtatványok

TÁMOP-3.1.4/08/2.

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0126

Ügymenetek, eljárási útmutatók - 2

Az ügyintézés helye:
Petőfibánya Község Polgármesteri Hivatala
3023, Petőfibánya, Bánya u. 3.
Az ügyintézés módja:
Személyesen vagy írásbeli meghatalmazott útján, elektronikus ügyintézésre jelenleg nincs lehetőség.
SZOCIÁLPOLITIKA
Ápolási díj
Átmeneti segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás
Rendszeres szociális segély
EGYÉB ELLÁTÁSOK
Hadigondozottak pénzellátása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Közgyógyellátás
Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei
Kamatmentes szociális kölcsön
Köztemetés
 

 


S Z O C I Á L P O L I T I K A
Szociális rászorultságtól függő ellátások:

- ápolási díj,
- átmeneti segély,
- időskorúak járadéka,
- lakásfenntartási támogatás,
- rendszeres szociális segély,


Ápolási díj
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló petőfibányai állandó lakóhellyel rendelkező személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére az Szt. 41-44 § feltételei szerint biztosított anyagi hozzájárulás. Az alanyi jogon valamint a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása alapján járó ápolási díjat az Szt. 41.§ - 43/A.§ -ában szabályozott feltételek szerint a jegyző állapítja meg és évente, minden év március 31-ig felülvizsgálja. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80%-ának (22.800.-Ft) megfelelő méltányossági ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó is, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi.
A méltányossági alapú ápolási díj feltétele:
- az ápoló családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500.-Ft), egyedülálló ápoló estén annak 150 %-át (42.750.-Ft),
- az ápoló munkaviszonyából, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyából a hozzátartozó ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon van (Munkatörvénykönyve 139.§), illetőleg egyéb kereső tevékenységét hozzátartozója ápolása miatt kénytelen megszüntetni vagy szüneteltetni, valamint
- az Szt. 41.§ (3) b.) pontja szerinti tartós betegség fennállását a háziorvos az Szt. 43. §-a szerinti módon igazolja.
Az ápolási tevékenység nem teljesítésének minősül, ha az ápoltat az ápoló legalább naponta 1 órában nem gondozza, élelmezését, tisztálkodását, lakása tisztaságát, egészségügyi ellátását nem biztosítja. A Polgármesteri Hivatal az ápolási tevékenységet helyszíni környezettanulmány alapján ellenőrizheti. A környezettanulmány elvégésére a szociális gondozónők is felkérhetők.
Az ügyintézés díja:
nincs
Szükséges iratok:
- kérelem,
- háziorvos által kitöltött igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához
- adó és TAJ szám.
- méltányos ápolási díjhoz még az ápolást végző személlyel közös háztartásban élő családtagok utolsó háromhavi nettó jövedelmének igazolása.
- nyilatkozat a magánnyugdíj-pénztári tagságról
Kapcsolódó jogszabályok:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- a 63/2006.(III.27) Korm. rendelet,
- Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(VIII.11.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról


Átmeneti segély

Petőfibánya Ügyrendi Bizottsága a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő Petőfibányán állandó lakóhellyel rendelkező személyek részére átmeneti segélyt nyújthat. Átmeneti segélyben részesíthetők kérelemre vagy kivételesen hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen betegség, elemi kár, stb. – miatt anyagi segítségre szorulnak. Az átmeneti segély esetén az egy főre jutó családi jövedelemhatár a mindenkori nyugdíjminimum 150%-a (42.750.-Ft), egyedül élők esetében 200%-a (57.000.-Ft), mely felett a segély csak rendkívüli élethelyzetben (haláleset, súlyos betegség-baleset stb.) nyújtható.
Egy naptári évben ugyanazon személy:
a) Legfeljebb 6 alkalommal részesíthető átmeneti segélyben.
b) A segély egyszeri vagy többszöri alkalomra is megállapítható. Amennyiben az Ügyrendi Bizottság több alkalommal történő segélyezésben dönt, a határozatban fel kell tüntetni valamennyi kifizetés időpontját és a kifizethető összeget. A kifizetések azonban ez esetben nem haladhatják meg az évi 6 alkalmat.
A kérelemhez csatolni kell:
- Az igénylő és vele közös háztartásban élők rendszeres nettó jövedelméről szóló igazolásokat és az egyéb jövedelmekre vonatkozó nyilatkozatokat.
- A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél 1 hónap, egyéb jövedelem esetén egy év.
- Amennyiben az igénylő és családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagyonhasznosításból származik, és kétség merül fel jövedelemnyilatkozata valódiságát illetően, a polgármesteri hivatal megkéri a megyei APEH igazolását az igénylő jövedelemadó alapjáról.
A segélykérelem elbírálásához a döntés előkésztése során a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője az Ügyrendi Bizottság egy tagja közreműködésével az igénylő lakásán környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, amennyiben az igénylő életkörülményeit a Polgármesteri Hivatal egy éven belül bármely szociális ügyben vizsgálta és nem tételezhető fel jelentős változás. Sürgős szükség esetén, ha az igénylő életkörülményei azonnali segítséget indokolnak a Polgármester az átmeneti segélyt bizonyítási eljárás nélkül is megállapíthatja. A sürgős szükség esetén nyújtott átmeneti segélyekről a Polgármester az Ügyrendi Bizottságot soron következő ülésén tájékoztatja. A megállapított segély folyósítása házipénztárból kifizetéssel történik.
Az átmeneti segély a bizottság döntése alapján természetben is nyújtható, különösen:
a) Élelmiszer, ruhanemű, tüzelő, tisztítószer és közüzemi díjak
b) Iskolai tankönyv, füzetek beszerzése, óvodai- napközi otthoni, kollégiumi térítési díjak részben vagy egészben történő átvállalására.
A segély célirányos felhasználását az Ügyrendi Bizottság, illetve a Polgármester határozatával a kézhezvételt követő 15 napon belül számlákkal igazoltathatja.
Az ügyintézés kezdeményezhető - személyesen vagy meghatalmazottja útján.
Az ügyintézés díja:
Nincs
Kapcsolódó jogszabályok:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III.27.) Korm. rendelet.
- Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(VIII.11.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról


Időskorúak járadéka

A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező petőfibányai állandó lakóhellyel rendelkező időskorú személyek részére a jegyző az időskorúak járadékát az Szt. 32/B-32/E §-aiban szabályozott feltételek szerint biztosítja és évente minden év március 31.-ig felülvizsgálja.
Az kérheti, aki
- a 62. életévet, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, valamint
- saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, (22.800.-Ft)
- egyedülálló, de 75 évesnél fiatalabb személy esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 95%-át, (27.075.-Ft)
- egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át(37.050.-Ft).
Az ügyintézés díja:
nincs
Szükséges iratok:
- kérelem
- adó és TAJ szám
- a kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs, élettárs utolsó három havi nettó jövedelmének igazolása.
Kapcsolódó jogszabályok:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- a 63/2006.(III.27) Korm. Rendelet
- Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(VIII.11.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról


Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás az Szt.38.(2)-(4) és (6)-(10) bekezdéseiben biztosított anyagi hozzájárulás. A szociálisan rászorult személyek, családok által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható támogatás. Az Szt. 38.§.(2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén a személy normatív alapon jogosult a lakásfenntartási támogatásra. A helyi lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a petőfibányai állandó lakóhellyel rendelkező személy, akinek háztartásában élő személyek az önkormányzati rendeletben meghatározott lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek. A helyi lakásfenntartási támogatás elbírálásánál az elismert minimális lakásnagyság mértéke egy fő esetében l szoba, két fő esetében két szoba, háromtagú család esetén két és fél szoba, négytagú család esetén 3 szoba és minden további személy után + fél szoba. A három és több gyermeket nevelő családban gyermekenként + 1 szoba. Az elismert minimális lakás minőség a félkomfortos fokozat.
A lakásfenntartás elismert havi költségeként figyelembe kell venni:
a) A lakbért, vagy az albérleti díjat,
b) A lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztő részletét,
c) A közös költséget,
d) A csatornahasználati díjat,
e) Szemétszállítás költségét,
f) A villanyáram költségeit lakásonként 50 kW-ig,
g) A vízdíjat havonta és személyenként 2 m3-ig,
h) A vezetékes gázfogyasztás költségeit fűtési idényben szobánként havonta 60 m3 mértékig,
i) A fűtés költségét nem vezetékes gázfűtés esetén is szobánként havonta 60 m3 földgáz mértékéig, a fűtési idény 6 hónapjára elismerve.
A helyi lakásfenntartási támogatás – az egyéb feltételek megléte esetén – akkor állapítható meg, ha a személy normatív alapon lakásfenntartási támogatásra nem jogosult és a háztartásban az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének 200%-át nem haladja meg.(57.000.-Ft) A helyi lakásfenntartási támogatás feltétele, hogy a havi lakásfenntartási költségek elérjék a háztartás havi összjövedelmének 30%-át.
A támogatás mértéke:

a) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét nem haladja meg, akkor az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint számított és igazolt költségeknek a családban együtt élők havi összjövedelmének 30%-át meghaladó része, de legfeljebb havonta az öregségi nyugdíjminimum 20 %-a és minimum 2500.-Ft.
b) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét meghaladja, de nem haladja meg annak 200%-át, akkor az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint számított és igazolt költségeknek a családban együtt élők havi összjövedelmének 30%-át meghaladó része, de legfeljebb havonta az öregségi nyugdíjminimum 15 %-a, és minimum 2500.-Ft.,
c) Fűtési támogatás állapítható meg, minden év október 15-től április 15-ig terjedő időszakra, ha a fűtés az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint elismert és igazolt mértékű havi költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át. A támogatás mértéke az elismert fűtési költségnek a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladó része, de legfeljebb havonta az öregségi nyugdíjminimum 15 %-a és minimum 2500.-Ft.
d) Azon háztartásra, ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét meghaladja, támogatás nem állapítható meg.
Lakásfenntartási támogatás megállapításának szabályai:
a) A normatív lakásfenntartási támogatást a Polgármester egy évre, a helyi lakásfenntartási támogatást a Ügyrendi Bizottság egy évre vagy a fűtési támogatás esetén egy fűtési szezonra állapítja meg.
b) Meg kell vonni a támogatást attól, illetve annak nem állapítható meg támogatás akkor, ha a háztartásra vonatkozóan háromhavinál több lakbér, illetve közműdíj hátralék keletkezett.
c) Ugyanazon lakásra csak egy személy részére állapítható meg a támogatás.
d) A lakásfenntartási támogatást havonta, utólag a hónap 5. napjáig kell kifizetni.
e) A támogatás egyedi elbírálás alapján természetben (tüzelő) és eseti lakásfenntartási költségek fedezésére is megállapítható.
Az ügyintézés díja:
nincs
Szükséges iratok:
- kérelem,
- közös háztartásban élők utolsó 3 havi nettó jövedelmének igazolása,
- a lakás nagyságát, komfortfokozatát igazoló okirat,
- helyi lakásfenntartási támogatás esetén a kérelem beadását megelőző év, két téli és két nyári hónapra szóló számlái.
Kapcsolódó jogszabályok:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- a 63/2006.(III.27) Korm. rendelet,
- Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(VIII.11.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról


Rendszeres szociális segély

A rendszeres szociális segély az Szt. 37/A. – 37/H. §-ai szerint biztosított anyagi támogatás. A rendszeres szociális segélyt a jegyző állapítja meg, a jogosultság feltételeit évente, minden év március 31.-ig felülvizsgálja. A rendszeres szociális segély megállapításánál az aktív korú nem foglalkoztatott személyek esetében feltétel az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködési kötelezettség és az önkormányzat által szervezett beilleszkedési programban való részvétel teljesítése.
Az együttműködést nem vállalónak minősül az a rendszeres szociális segélyben részesülő, aki:
- A felajánlott közcélú foglalkoztatásban nem vesz részt, a felajánlott és végzettsége és az Szt.37/H.§ (6) bekezdése szerint megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, a közérdekű munka felajánlására tértivevényes, legalább 2 nappal előbb átvett értesítés ellenére nem jelenik meg,
- Közcélú foglalkoztatását a munkáltató rendkívüli felmondással (vagy a rendkívüli felmondásnak megfelelően az Flt. 58. § (6) bekezdésének b) pontjában szabályozott módon) szünteti meg.
- A beilleszkedést segítő önkormányzati programban, valamint az állami foglalkoztatási szerv által biztosított egyéb együttműködési programban nem vesz részt.
- Az együttműködési kötelezettség súlyos, vagy 2 éven belül ismételt megszegésének következménye a segély megszüntetése.
- Az együttműködési kötelezettségnek az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt 6 hónapig 75%-os mértékben kell továbbfolyósítani.

Az önkormányzat az Sztv. 37/D. §-ában szabályozott beilleszkedési program ellátását a családsegítő szolgáltatás keretében biztosítja. Az önkormányzat a beilleszkedést segítő programok közül az Szt. 37/D.§ (3) bekezdése szerinti programokat biztosítja, melynek keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő köteles:
- a szociális mentor által meghatározott időpontban legalább havonta egyszeri kapcsolattartásra,
- számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre,(Szt.37§.D)
- a felajánlott és számára – az Szt. 37/H. § (6) bekezdése szerint - megfelelő munkalehetőség elfogadására,
- az állami foglalkoztatási szervnél munkanélküliként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre. /Szt.37/D.§(3) b),c),d)./
- Az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre. /Szt.37/D.§(3) e)./
Az önkormányzat által szervezett beilleszkedési programban részt nem vevőkről vagy a számukra előírt kötelezettséget nem teljesítőkről a szociális mentori feladatokat ellátó családsegítő írásban értesíti a rendszeres szociális segélyt megállapító jegyzőt az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti következmények érvényesítése érdekében. A következményekről a szociális mentori feladatokat ellátó családsegítő a rendszeres szociális segélyezettet a kapcsolattartás kezdetekor, a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg tájékoztatja.

Rendszeres szociális segélyre az az egészségkárosodott, vagy nem foglalkoztatott személy, vagy támogatott álláskereső jogosult, akinek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át. kereső tevékenységet nem folytat, vagyona sem neki, sem családjának nincs.
Aktív korú nem foglalkoztatott, aki:
- álláskeresési támogatásra jogosultságának időtartamát kimerítette, vagy
- igazolja, hogy az előző 2 évben legalább 1 év időtartamig együttműködött a Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségével,
- az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása megszűnt és a kérelem beadását megelőzően a Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségével legalább három hónapig együttműködött.
Egészségkárosodott személy, aki:
- munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy
- vakok személyi járadékában részesül, vagy
- fogyatékossági támogatásban részesül.
Támogatott álláskereső:
aki álláskeresési támogatásban, illetőleg álláskeresést ösztönző juttatásban részesül.
A szociális segély összege:
a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete.
Az ügyintézés díja:
nincs
Szükséges iratok:
- kérelem, vagyonnyilatkozat
- a Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségének az igazolása
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat,
- adóazonosító jel, TAJ szám,
- a kérelmező személlyel közös háztartásban élő családtagok utolsó háromhavi nettó jövedelmének igazolása.
- igazolás a rendszeres pénzellátás megszűnéséről
- az egészségkárosodottság igazolása
Kapcsolódó jogszabályok:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- a 63/2006.(III.27) Korm. rendelet
- Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(VIII.11.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról


EGYÉB ELLÁTÁSOK

Hadigondozottak pénzellátása

Az 1994. évi XLV. törvényben megállapított feltételek alapján hadigondozásra jogosult az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki katonai szolgálat, kötelező katonai előképzés, légitámadás és hadiművelet, visszamaradt robbanóanyag felrobbanása során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett (továbbiakban : hadirokkant), továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, illetőleg hadigondozott családtagként gondozásba kell venni.
A hadigondozási igényjogosultság megállapítása kérelemre indul, ennek során a kérelmezőnek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadi eredetét.
A hadigondozási ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője.
A jegyző határozatban dönt:
- a hadigondozási igényjogosultságról, a hadirokkant járadékosztályba sorolásáról és az orvosszakértői szerv szakvéleményében megjelölt gyógyászati segédeszköz, valamint a hadieredetű fogyatkozás megnevezéséről,
- a pénzellátások megállapításáról és összegszerűségéről,
- a hadigondozott közgyógyellátásra való jogosultságáról illetve hadigondozotti igazolvány kiadásáról,
- a pénzellátás szüneteltetéséről, megszüntetéséről, valamint a jogalap nélkül felvett pénzellátás visszafizetéséről.
A hadigondozotti ellátások fajtái:
-egyösszegű térítés
-hadirokkant-járadék
-ápolási pótlék
-hadiözvegyi járadék
-hadiárva járadéka
-hadigondozott családtag járadéka
-temetési hozzájárulás.
A megállapított ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.
Az ügyintézés díja:
Nincs
Szükséges iratok:
- kérelem,
- hadigondozotti minőséget igazoló eredeti okiratok
Kapcsolódó jogszabályok:
- 1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII.31.) Korm. rendelettel


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Az ellátásra az a gyermek jogosult, akinek a családjában (a közös háztartásban élő közeli hozzátartozókat is figyelembe véve) az egy személyre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%át, illetve 130%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, vagy törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, a nagykorú gyermek, ha nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, feltéve, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket.
A jogosultság megállapításának célja, hogy a gyermek szociális helyzet alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, egyszeri pénzbeli támogatásnak ill. a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
Igénylő:
A gyermek Petőfibányán lakóhellyel rendelkező, szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámja
Az ügyintézés díja:
Nincs
Szükséges iratok:
- kérelem
-jövedelemigazolás (utolsó 3 havi nettó, Gyesről hatósági bizonyítvány)
- iskolalátogatási igazolás (illetve óvodalátogatási)
-a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes elhelyezése tárgyában hozott bírósági illetve gyámhatósági határozatot, a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolni jogosult szülők esetén, ha a szülői felügyeleti jogot egyikőjük gyakorolja, gyámhivatali megállapodásuk
- családi pótlék folyósításáról szóló hatósági bizonyítvány
Kapcsolódó jogszabályok:
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- a 149/1997. (IX.10. ) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- 331/2006.( XII.23.) Korm. rendelet. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről


Közgyógyellátás

I. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosul:
- átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú
- a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy
- a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott
- a központi szociális segélyben részesülő
- a rokkantsági járadékos
- az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban
- az, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
II. Normatív jogon közgyógyellátásra jogosult:
Az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak (a MEP által elismert) térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150 %-át.
III. Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult:
-A szociálisan rászorult személy legfeljebb egy éves időtartamra, ha az igénylő családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 150%-a, és az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. A méltányossági közgyógyellátás további feltétele, hogy a kérelmezőnek és vele közös háztartásban élőknek üdülőtulajdona, több - haszonélvezettel nem terhelt - ingatlantulajdona nincs.
- Egyedül élő esetén akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (a MEP által elismert) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri.
- A családban élő esetén az egy főre jutó havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg és a havi rendseres gyógyító ellátás költsége (MEP által elismert) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri.
- Az a 80. életévét betöltött időskorú, akinek az egy főre jutó havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (MEP által elismert) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja.
Igénylő:
Petőfibánya Község területén állandó lakóhellyel rendelkező személy.
Az ügyintézés díja:
Nincs
Szükséges iratok
- kérelem- és adatlap
- alanyi közgyógyellátásra jogosultságot igazoló okirat
- normatív és méltányossági kérelem esetén a közös háztartásban élők utolsó háromhavi nettó jövedelem igazolása
- zárt borítékban a háziorvos igazolása a rendszeres szedett gyógyszerekről
Kapcsolódó jogszabályok:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
- a 63/2006. (III.27.) korm. rendelet,
- Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(VIII.11.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról


Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei

Közlekedési támogatás annak a súlyos mozgáskorlátozott (1. életévét betöltött) személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg.
Nem jogosult közlekedési támogatásra:
Az a személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül.
Igénylő:
Petőfibánya községben lakcímmel rendelkező személy.
Az ügyintézés díja:
nincs
Szükséges iratok:
- kérelem
- a háziorvos vagy szakértő által kitöltött I. fokú orvosi szakvélemény
- a kérelmezőnek és családtagjainak a tárgyévet megelőző, havi átlagos nettó jövedelmét igazoló iratok,
- ha a súlyos mozgáskorlátozott személy eltartottakról gondoskodik, az eltartott születési anyakönyvi kivonatának vagy személyi lapjának a fénymásolata
- a munkaviszony, tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolás
Kapcsolódó jogszabályok:
- 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Kamatmentes szociális kölcsön

Az Szt. 45.§. (1) bek. alapján a rendkívüli élethelyzetbe (pl.: hosszan tartó betegség, jövedelemkiesés) került személyt kérelmére maximum 20.000 Ft összegű szociális kölcsönben részesítheti a polgármester. A szociális kölcsön egy igénylő számára évente legfeljebb 1 alkalommal maximum 5 havi, a támogatást követő hónaptól kezdődő, minden hónap 20. napjáig esedékes egyenlő részletekben történő részletfizetés mellett adható. A szociális kölcsönök visszafizetését a Pénzügyi Csoport tartja nyilván és a befizetésekről, azok esetleges elmaradásáról három havonként egyeztet a szociális ügyintézővel. A szociális kölcsön megállapításáról a polgármester tájékoztatást nyújt a soron következő ülésén a Képviselő-testület részére.


Köztemetés

A településen elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését az Szt. 48.§-a alapján a polgármester rendeli el, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. /Szt.48.§.(1) a) és b) pontjai/ Köztemetésként a legalacsonyabb osztályú temetés rendelhető el.


 weboldal készítésPetőfibánya Község Önkormányzatának hivatalos honlapja