Zagyvaszántówww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A falu fekvése, természeti adottságai

Régi képek Zagyvaszántóról

A falu története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági élete

Alapítvány

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Rendezvények

Ez történt...

Szántó Hírei

Térkép

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

I/1 és I/3 Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Önkormányzati tájékoztatás

FELHÍVÁS!

Önkormányzati hírek

Befektetési lehetőség

Köszönetnyilvánítás

Közérdekű hirdetések

Önkormányzat döntéseivel kapcsolatos ügyiratok

Az Ifjúsági Klub hírei

A Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatói

Könyvtár és Műv.Ház hírei

Iskola és óvoda hírei

Védőnői Szolgálat hírei

Helyi Építési Szabályzat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

 

Az ősz folyamán a Magyar Vöröskereszt jóvoltából, a Községi Önkormányzat közreműködésével tartós élelmiszercsomagok kerültek kiosztásra. A csomagok összértéke 1.2 millió forint volt, melyet 500 fő kapott meg a településen. A rászorultsági kategóriákat az élelmiszerbank határozta meg. Reméljük sok családnak sikerült örömet okozni vele. A jövő évben hasonló akciót szeretnénk szervezni, melyhez az igényünket már benyújtottuk a Vöröskereszthez.

 


 


 Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások:
 • Meleg étel biztosítása
 • Bevásárlás
 • Testi - személyi higiéné biztosítása
 • A szolgáltatást igénylõ lakásának rendbetétele
 • Tiszta ruha-, textília biztosítása
 • Hivatalos ügyek intézése
 • Kapcsolattartás segítése
 • Orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszer fölíratás - kiváltás
 • Pszichés gondozás


Szociális Információs Szolgáltatás

A szociális információs szolgáltatás célja, hogy az a törvényben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.

Gyermekjóléti Szolgálat

Feladata:

 • A gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.
 • A családjából kikerült gyermek visszahelyezése érdekében a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtése, javítása.
 • A szülő és a gyermek közti kapcsolat helyreállítása érdekében végzett gondozás és utógondozás.

Szociális Étkeztetés

Étkezésben részesülhet az a szociálisan rászorult személy, aki a napi főtt ételt önmaga vagy eltartottja részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani. Étkeztetésben részesülhet továbbá az a személy, illetve eltartottja is, aki kora vagy egészségi állapota miatt az étkezésről más módon gondoskodni nem tud.

 

Tisztelt Zagyvaszántó Község lakosai!
Szeretném Önöknek bemutatni a Családsegítő Szolgálat megalakulását, tevékenységét és szolgáltatásait.
A szolgálat célja, a Zagyvaszántón élők szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A Családsegítő Szolgálat feladata, tevékenysége:
*** tájékoztatás a szociális, családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. Az ellátásokhoz szükséges formanyomtatványok beszerzésében, illetve kitöltésében, a beadványok elkészítésében való segítségnyújtás
*** családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavar, illetve konfliktusok megoldását
*** lehetőség és igény szerint adományok közvetítése
*** a rendszeres szociális segélyben részesülők munkába állásának elősegítése, beilleszkedést segítő program keretében munkaerőpiaci helyzetük javítása
*** naprakész információnyújtás az aktuális állásajánlatokról
*** érdekérvényesítés, hivatalos ügyek intézésének segítése
Ügyfeleimmel szemben legfőbb alapelvem a nyitottság, személyiségük teljes elfogadása. A Családsegítő Szolgálat nyitott intézményként működik. A község minden polgára ügyfelem, amennyiben a fenti szolgáltatások segítséget jelentenek számára.
A Családsegítő Szolgálatban az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatások térítésmentesek.

Nyitvatartási idő:
Kedd..............8.00-16.00
Csütörtök.........8.00-16.00

További információk személyesen, illetve az alábbi telefonszámon kérhetők:
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, Zagyvaszántó, Fõ út 2. Tel.: 06-37/386-401
 
Veszelka Éva
családgondozó 


weboldal készítésZagyvaszántó Község Önkormányzatának hivatalos honlapja