Endrefalvawww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A falu fekvése, megközelíthetősége

A falu története

Monda

Látnivalók

A falu gazdasági élete

Befektetés

Alapítványok

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Deutsch

In English

Programok

Rendezvény

Ez történt...

Vállalkozások

Hírmondó

Térképek

Önkormányzatok

Az önkormányzat intézményei

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ÁTADÁSRA került az IKSZT

Elnyert pályázatok

TÁJÉKOZTATÁS

ÁLLÁSHIRDETÉS

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK

VÁLASZTÁS - 2014

Nyomtatványok

HEFOP pályázat

ÉMOP-3.1.3.-2008-0207 pályázat

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0926 pályázat

ÉMOP 4.2.1/A-11-2012-0044 - sikeres pályázat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Roma Nemzetiségi Önkormányzat (CKÖ) jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

A király gyűrűje
(Monda)
/

 

(Nem messze Szécsényhez, található egy Endrefalva nevű község.
Vele kapcsolatban hallottam az alábbi - a néphagyományon alapuló - mondát.)

Hajdanában-danában, a réges-régi világban II.András királyunk uralkodása idején - akit II.Endrének is neveznek - történt az alábbi eset. A felséges úr nagyon szeretett vadászni ...Különösen szerette a vadregényes Karancs-hegységet... Nem múlt el ősz, hogy a király ne vett volna részt a szarvasbőgésen. Ilyenkor könnyen sebezhetők a hatalmas, agancsos bikák, akik bánatos, elnyúlt bőgéssel hívják szerelmi találkozásra a kecses szarvasteheneket. Ezen időtájban csodálatos az erdő ! A színarany,a bíborvörös avagy a kékesen-lila levelek kókkakoznak az őszi verőfényben... Alkonyatkor már csípős szél zúdul le a Kárpátok felől, s ilyenkor a szarvasok csapatostól mennek inni, a forrásokhoz, a csermelyekhez, a csörgedező patakokhoz.

Egy ilyen alkalomkor történt, hogy András király (de nevezzük őt Endrének), egy pompás 12 agancsos szarvasbikát nyilazott le. Hatalmas ünneplés vette körül a felséges urat, s a királyi udvar vadászai - elsősorban a nagyúri előkelőségek - hangos éljenzéssel éltették Endre urat, a magyarok szeretett királyát. Az erdő ilyenkor már hűvös volt, ezért attól jó távol, egy kies völgyben egy nagy rét szélén verték le a sátrakat. A király kuktái a vastag, kiálló ágasokra akasztották fel a nagy vaskondérokat, avagy a kisebbfajta bográcsokat, amelyekben hamarosan rotyogott a vadasan elkészítendő, finom szarvaspörkölt. A gyenge gyomrúakat fácánpecsenye, sült kappan, és más egyéb ízletes falatok várták, azt estebéd alkalmából. A rét szélén állították fel a hatalmas kecskelábú asztalokat,amelyekre más finomságok is felkerültek. (Herőce, fánk, túrós rétes.) Mindegyik étel egytől- egyig olyan, amire jól csúszik a bor, az esztergomi királyi szőlők éppencsak-hogy kiforrt leve. Az ónkupák gyakran összeütődtek, s éltették a királyt, aki nemcsak jó uralkodó, hanem ügyes vadász is. Nemsokára magyar igricek - majd a felséges asszony kíséretével jött katalán lantosok is - dicsérték Endre urat.
- Nagy kár, hogy nincs közöttünk a felséges asszony! - kiáltá kissé kapatos állapotban Gyarmat vidékének ura, Balás báró.
- Ő valóban nincs jelen, mivel gyengélkedése miatt nem jöhetett - mondta a király.
- Ám ez a nagy ékköves gyűrű, mely a jobb ujjamon van, őt mindig eszembe juttatja. - s aztán a felséges úr gyenge csókot lehelt a gyűrűre.
- Csodálatos darab! - felelte egyszerre több báró is, miközben kézről-kézre adták a királyné által adományozott, s a katalán ötvösmesterek készítette, pompás ékköves gyűrűt.

Egész álló éjjel vigadozott az udvar, ünnepelte a ritka zsákmányt ejtő királyt. Hajnaltájban, amikor már pirkadt a Cserhát dombjai felől, Endre úr két testőrzőjével sétálni indult a környékre. A hajnali hűvösség igen jól esett a király kissé kapatos fejének, s mélyeket szippantott az üde, kora őszi levegőből... Majd megropogtatta izmait. (Férfikora legszebb idejében volt a felséges Endre úr, még alig múlt el mögötte négy évtized.) Vidám kedvvel hordozta körül a tekintetét...És ahogy jobban körülnézett, meglepetten fedezte fel a rét szélén csillogó, szép nagy tavat.

- Akár meg is mártózhatnánk benne - szólalt meg váratlanul a király.
- Azt ugyan nem ajánlom, nagyuram, hiszen októberben már igen hidegek a tavak - szólalt meg szerényen az egyik testőr.
- Mártonnak igaza van, nagy jó uram - tette hozzá a másik dárdás vitéz.
- Nem lenne jó, ha betegen vinnénk haza kegyelmedet. Bizonyára meg neheztelne ránk a felséges asszony.
- Az könnyen lehet - merengett Endre úr. - A spanyol vér könnyen felforr - és szinte maga előtt látta az éjfekete hajú, dióbarna szemű, csaknem kreolbőrű szépséges hitvesét.
- A katalán, ha szabad ezt említenem felségednek - javította ki az egyik testőrző - merthogy a felséges asszony nem szereti, ha spanyolnak tartják.
- Hiszen valójában nem is az - helyeselte a király. - De ki tudja pontosan számontartani ezeket az ibér népeket?
Amíg így beszélgettek a király és a két testőrzője, a közeli fűzfabokorból váratlan előbukkant egy éltes ember, aki a fa tövétől eloldott egy csónakot... Majd gyorsan egy nagy hálót dobott be a tó vizébe.

- Héj, földi! Evezz felénk egy pillanatra! - kiáltott neki Endre király.
- Nem bánod meg!

A halász, aki nemcsak kissé nagyot hallott, hanem talán rosszul is látott, nehezen vette észre a kiabáló, integető királyt. Végül a két testőr odaszaladt hozzá, s elmagyarázta neki, ki és mit akar vele? Az erősen ősz, kissé már koros ember látható igyekezettel evezett a part felé, majd odaérve menten térdre esett a csónakban a király előtt.

- Állj fel, jóember! - szólott hozzá a felség. - Ha nem lennénk terhedre, vigyél át a tó másik partjára...Szívesen csónakáznánk egy kicsit.
- Szívesen, nagyuram - szólalt meg a csónakos, éltes halász, aztán a partközelbe egy vastag, gerendákból készült kis mólóhoz evezett.
A két testőrző dárdás ment előre, majd óvatos udvariassággal besegítették Endre urat a csónakba. Jó ideig csendben, némán siklottak a hosszú és széles tó vizén.

- Ki a te uraságod? - fordult egyszer csak a halász felé a király.
- Az én uram, Szécsénben lakik - felelte akkurátusan az öreg.
- De a nevét - bocsásson meg kegyelmed - nem tudom.

A haljárandóságot, no meg a pénzfizetést is az asszonyom intézi. Ő elég éles nyelvű, cserfes fejérnép. A számadók tartanak is tőle! He, he, he! - tette hozzá nevetve a kissé koros halász. Ezen a király s a két testőrző is elmosolyodott. Így békésen csónakáztak egy jó darabig, amikor váratlanul megszólalt a király:


- Szeretnék egy kicsit evezni - fordult a halászhoz.
- Szívesen átadom a lapátot, ha felséged ért az evezéshez.

Nagyot nevettek ezen mind a hárman...Jól tudták, hogy Endre úr nemcsak a Dunán, hanem már az óceánon is evezett.

- Hallod-e, jóember, derék halász - fordult ismét az öreghez a király.
- Hallottál-e már arról a nagy vízről, amit tengernek, vagy másként óceánnak neveznek?
- Hát hogyne hallottam volna! - vágta ki a halász.
- Sok mesében szerepel az Óperenciás-tenger, ahol a világ vége van!
A két testőr - akik már a királlyal együtt megjárták Katalóniát, sőt a spanyol tengerben is fürödtek - hatalmasat kacagtak ezen.

- Mi ugyan nem láttuk ott a világ végét - magyarázta az egyik testőrző. De valóban lehet, hogy valamelyik tenger végén csakugyan ott van!
- No, ugye! Nem kell mindjárt kinevetni az öreget - méltatlankodott a koros halász.

Endre úr, a magyarok szeretett királya határozottan élvezte a disputát, s nagy széles mozdulatokkal - szinte mindenről megfeledkezve evezett a hűs vizű, októberi tavon. Jó félórát evezhetett már a király, amikor a csónakkal a túlsó partra értek. Szép ligetes, rétes táj terült el előttük... Nemsokára kolompszó hallatszott, és egy nagy nyáj, fehér szőrű marha-csorda közeledett feléjük. Két nagy, lompos szőrű komondor kísérte a nyájat, s egy szinte tejfeles szájú legényke hangos “haj, né”, “haj, ide”- kiáltásokkal terelte a jószágot, miközben nagyokat csattintott a karikás ostorával.

- Mennyi sok jószág van ezen a vidéken - szólott örömmel a király, mivel jól emlékezett, hogy tegnap is legalább három juhnyájat látott.
- Talán szántani-vetni nem is igen tudnak e tájon - magyarázta az egyik testőrző.

Hanem ekkor váratlan kürtszó harsant mögöttük, és egy lovas hírellő reggeli lakomához hívta a királyt.

- Ne várjanak rám az urak - üzente vissza az udvari kíséretnek. - Valószínű gyalog térek vissza a vadász-szállásra...Szeretek gyönyörködni országom, s népem szépségeiben.

Az sisakos vitéz udvariasan fejet hajtott, majd lovát megsarkantyúzva tovaügetett. Endre úr pedig betartotta a szavát...Gyalog indult neki egy fás-dombos emelkedőnek, aminek a tetején - mint a mesében - fehér falú, fazsindelyes házikó látszott.

- Valami tanya-féle - szólalt meg az egyik testőrző, aki Károly névre hallgatott. (A nagyapja valaha a Carol nevet viselte, s mint frank jövevény-vitéz szolgált az Árpádok seregében.)
Csakugyan egy hegyi tanyára értek, ahol a fazsindelyes ház szomszédságában hosszú, szalmatetős, juhhodály tátongott üresen.
- Úgy látszik kint legeltet a juhász - állapította meg a király. - Vajon van-e még juhsajtjuk?
- Októberben már ritkán fejnek - magyarázta Károly vitéz. - De begyúrt juhtúró bizonyára kerül. (A király ezt a “begyúrt juhtúrót” nem értette, de a testőrző hosszan elmagyarázta, hogy a juhsajtot lereszelik, nagy fakádba beletapossák, vászonkendővel leterítik, s az így begyúrt túró akár a jövő nyár elejéig is eláll.)

Hamarosan be is nyitottak a takaros, fehér falú házikóba...Pirospozsgás, bőszoknyás menyecske forgolódott a pitvarban, s éppen kenyeret dagasztott.

- A juhász számadót keressük - kezdte köszönés után a király. - Vándor vitézek vagyunk, és juhgomolyát szeretnénk vásárolni.
- Juhgomolyát? - kérdezte csodálkozva a menyecske. - Iszen október van!
- De begyúrt juhtúrójuk csak vagyon? - tudakolódott a felség.
- Az igen - igazította meg a fejkendőjét a menyecske. (Mivel éppen félrecsúszott a dagasztástól.)
- Csakhogy azt ádvent napjánál hamarább nem bontjuk fel!
- Az pedig jó messzi vagyon még - így a király.
- Csakugyan messze van, s én az uram nélkül különben sem vendégelhetem meg kendeteket!
- De mi! - kiáltotta egyszerre a két fényes ruhás testőrző.
- Hagyjátok - intette le a király. - Még mi sem okozhatunk családi háborúságot.

A két testőrző egymásra nézve hallgatott, s ugyancsak elcsodálkozott.
- De egy italvizet csak kérhetünk - szólalt meg újra a király.
- Már hogyne - szíveskedett a menyecske. - De ha szeretik a zsendicét, a kis hordóból önthetek kegyelmeteknek.
- Hát elébb vizet iszunk - így szólott Endre úr. - Majd aztán megkóstolhatjuk azt a különös zsendicét.

Ezután a három vendég - a király és a két testőrzője - a pitvar végében lévő kecskelábú asztalhoz telepedtek. A menyecske pedig gyorsan kiszaladt a házikó mögött lévő, félig a földbe süllyesztett pincébe, ahonnan jó fertályóra múltán két cserépkorsóval tért vissza. (Az egyikben friss kútvíz, a másikban savanyú ízű savólé, szóval zsendice volt.) Előbb a király, majd a két vitéz ivott a két korsóból.

- Ha kegyelmetek várnak egy jó órát, az uram is hazatér a legeltetésből,no meg a kemencében is megsül a túróslepény.
- Megvárjuk - szólalt meg Endre úr, a két testőrző nem kis csodálkozására.

A fiatal menyecske ezalatt kiszaggatta a kenyértésztát, és kisebb-nagyobb szakajtóba rakta azokat... Ezután az udvaron lévő félhajtós kemencéhez sietett, amit száraz gallyakkal egy-kettőre befűtött.

- Hanem legények! Dologra! - parancsolta hirtelen a király, majd a két testőrzőnek az udvari kemencéhez kellett cipelnie a szakajtókat a kenyértésztával.
- Nohát, két ilyen daliás segítségem sem volt még! - állapította meg a menyecske kipirult arccal.

A király gyönyörködve nézett végig az egyszerű, de mégis nemes szépségen.

 - Valami szép emléket kéne adni neki - gondolta a király s azon töprengett, mi légyen az? Arany? (Dehát azt nem illik adni egy rendes asszonynak... Még félreértheti a férjura...) Gyűrűt?...Azt lehetne éppen...De csak a feleségétől kapott, drágaékköves, katalán gyűrű van az ujján. (És ekkor a király odanyúlt, hogy megfogja, megtapogassa a kincses jószágot.) Ment...ment az ujja, de a gyűrűt nem találta.
- Hová csúszhatott? - kérdezte hirtelen önmagától...majd hirtelen sorra vette jobb kezének mind az öt ujját. De a gyűrűt nem találta sehol!
- Álmodom én, vagy ébren vagyok? - döbbent bele a keserves gondolat... Aztán átkutatta az összes zsebeit, a tarsolyát, a süvegét...De a gyűrű sehol!... A gyűrűt nem tette el sehová!... A gyűrű elveszett!... Király létére nagyhirtelen olyan félelem fogta el, amit még életében sosem érzett.
- Mit mondjak majd kedves hitvesemnek, hogy hová tűnt a tőle kapott ékköves gyűrű? - döbbentette meg e gondolat. - Hát ilyen az én hűségem iránta?... Hát így vigyázok én az ő ajándékára?
- Vitézeim! - fordult hirtelen a két testőrzőjéhez. - Nagy szerencsétlenség ért engem... Eltűnt a feleségemtől kapott gyűrűm!... Vajh, nem tudtok róla valamit? Vajon, mikor láttátok utoljára?
- Én a tavon még láttam a felséged ujján. Épp akkor, mikor evezni kezdett.
- Ördög, pokol! - kiáltott fel Endre úr. - Akkor az a vízbe esett!
- Az bizony könnyen lehet, tette hozzá Károly, a másik testőrző.

A juhászné, a pirospozsgás menyecske érdeklődve hallgatta a beszélgetést. Egyideig csendben volt, de végül mégsem állhatta meg szó nélkül.

- Pedig ez a tó, a szóbeszéd szerint feneketlen...Szóval olyan tengerszem.
- Ördögadta, teremtette - mordult fel a király. - Nekem ezt a gyűrűt ki kell halásznom... Különben veszélybe kerül a boldogságom.

Elámult erre a menyecske, hát hiszen a boldogság nagy szó...Még ilyen nagyuraknál is.
(Noha nem tudhatta azt, hogy a magyarok királyával áll szemben, de azt sejtette, hogy valami igen nagy úr lehet, hiszen csaknem színarany a ruhája!)
Ezután a királynak nem volt nyugta a hegyi tanyán!

- Azonnal keríts lovat, és tudasd a történteket az udvarral!
Minden vadász, akinek lova van, járja be a környező településeket! - fordult izgatottan az egyik testőrzőhöz Endre úr. - Hirdettesse ki a falvak bíráival, hogy akinek csáklyája van, vagy hálója, szóval valami halászó szerszáma, azonnal jöjjön a tóhoz, és eresszen le horgot a mély vízbe.

A Márton nevű testőrző - aki szintén gyalog érkezett a királlyal - bizony nem tudott lovat keríteni, csupán a juhász egyik szamarát lovagolhatta meg. Így bizony késő este lett, mire a királyi vadásztársasághoz ért... A tarka népség széles jókedvében volt, nagyokat kurjongatott, s kisebb gondjuk is nagyobb volt, mint a királlyal törődni.Az udvarbíró - bizonyos Kelemen úr - meglepetten hallotta a hírt, s magában ezt gondolta az éltes ember:

- Ez a király is megülhetne már a fenekén...Ez mindig kóborol, mindig kíváncsiskodik.: És most itt van, elvesztette a feleségétől kapott gyűrűt! Most meg aztán mi kereshetjük!

A beborozott, vidám, vadászó királyi udvar nagyon nehezen adta rá a fejét, hogy most, éjnek évadján menjen a környékbeli néphez, s azokat a király gyűrűjének a megkeresésére hajkurássza! (Sokan nem is törődtek vele, hanem sátraikba húzódva hamarosan mély álomba merültek.) Már jó hajnal lett, mire a király az egyik testőrző és a juhász társaságában megérkezett.
(Az történt ugyanis, hogy a király lovászmestere, több legény kíséretében a tó mentén a király keresésére indultak, magukkal víve egy mént is, amelyre a király ráülhetett volna, ha éppenséggel megtalálták volna a felséges urat.) Endre úr nagyon mérgesen tapasztalta, hogy az udvari urak a bortól elnehezülve a sátraikban alszanak.

- Kelemen uram - fordult nem kis bosszúsággal az országbíróhoz.
- Látom, kegyelmed nem boldogult evvel a léha népséggel!... De azért megparancsolom, hogy a lovászaim azonnal menjenek a környékre, Szécséntől Gyarmatig, és a bírák küldjenek ide csáklyás és halászó embereket... Annak a gyűrűnek meg kell lennie!

Ezután a király lovászai csakugyan benyargalták a környéket, hogy a gyűrűt kihalászni hívják az embereket. A helység lakói közül sokan ámulva hallották a hírt, hiszen arról sem tudtak, hogy a király e vidéken jár. II.András királyt, szóval Endre urat azonban szerette az ország népe... Hamarosan teknőkkel, csónakokkal “ladikoztak” a tavon, csáklyákra szerelt hálókkal, kötélre kötözött favödrökkel. (De olyan fiatalember is került, aki noha nem volt búvár, de jól úszott, és bemerészkedett a tó fenekére.) Három nap és három éjjel - megállás nélkül - keresték a király gyűrűjét a környék lakói. És csodák csodája!...Harmadnapra előkerült... Hogy ki találta meg? Csáklyás halász, avagy a búvárkodó fiatalember?... Arról nem szól a fáma! Már csak elég az, hogy a király ékköves-címeres, szép gyűrűje előkerült a tó mély vizéből!
Endre király öröme, boldogsága határtalan volt!
Hálából - még azon nap estéjén - minden keresőt vendégül látott... Hatalmas bográcsokban főtt a birkapörkölt, amit a közeli tanya juhaiból főzetett a király... Bor is került bőven, de még táncra is perdültek a népek... Ugyancsak szólt a duda, a furulya, no meg sokféle síp! No, egy szó, mint száz a király örömében nagy lakomát adott a kereső nép tiszteletére... Pár év múltán pedig - a tóhoz nem messze - hálából egy templomot emeltetett Endre úr...Aztán évek múltával a templom körül benépesült a terület.
Hogy a tó mikor, s miként száradt ki, arról nem szól a rege! Arról azonban igen,hogy idővel a tó helyén felépült egy falu, amit Endre királyról Endrefalvának neveztek el. 

Máig is így hívják!... Aki pedig Szécsényből Salgótarjánba igyekszik, föltétlen nézzen szét ebben a szép faluban, amit a király gyűrűjének fénye - a messzi múltból - beragyog.

(

 


weboldal készítésEndrefalva Község Önkormányzatának hivatalos honlapja